พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 29

เล่ม 19 ส่วน 29

 • 4. ทุคคติภยสูตร ว่าด้วยธรรมที่ให้พ้นภัยคือทุคติ
 • 5. ทุคคติวินิปาตภยสูตร ว่าด้วยธรรมที่ให้พ้นภัยคือทุคติและวินิบาต
 • 6. ปฐมมิตตามัจจสูตร ว่าด้วยการชักชวนมิตรอำมาตย์ สูตรที่ 1
 • 7. ทุติยมิตตามัจจสูตร ว่าด้วยการชักชวนมิตรอำมาตย์ สูตรที่ 2
 • 8. ปฐมเทวจาริกสูตร ว่าด้วยการจาริกในเทวโลก สูตรที่ 1
 • 9. ทุติยเทวจาริกสูตร ว่าด้วยการจาริกในเทวโลก สูตรที่ 2
 • 10. ตติยเทวจาริกสูตร ว่าด้วยการจาริกในเทวโลก สูตรที่ 3
 • 3. สรณานิวรรค หมวดว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่าสรณานิ
 • 1. ปฐมมหานามสูตร ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยมหานามสูตร ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ สูตรที่ 2
 • 3. โคธสักกสูตร ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่าโคธา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน