พระไตรปิฎก เล่ม 27 ส่วน 14

เล่ม 27 ส่วน 14

 • 12. ทวาทสกนิบาต 
 • 1. จูฬกุณาลชาดก ว่าด้วยนกดุเหว่าจูฬกุณาละ 
 • 2. ภัททสาลชาดก ว่าด้วยเทวดาประจำต้นรังหนุ่ม 
 • 3. สมุททวาณิชชาดก ว่าด้วยพ่อค้าทางเรือเดินทะเล 
 • 4. กามชาดก ว่าด้วยกามและโทษของกาม 
 • 5. ชนสันธชาดก ว่าด้วยพระเจ้าชนสันธะ 
 • 6. มหากัณหชาดก ว่าด้วยคราวที่สุนัขดำกินคน 
 • 7. โกสิยชาดก ว่าด้วยโกสิยเศรษฐี 9
 • 8. เมณฑกปัญหาชาดก ว่าด้วยปัญหาเรื่องแพะเป็นเพื่อนกับสุนัข 
 • 9. มหาปทุมชาดก ว่าด้วยมหาปทุมกุมาร 9
 • 10. มิตตามิตตชาดก ว่าด้วยลักษณะมิตรและผู้มิใช่มิตร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน