พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 3

เล่ม 12 ส่วน 3

  • เหตุสะดุ้งกลัวการอยู่ในเสนาสนะป่า 16 ประการ (ต่อ)
  • สัตว์ผู้ไม่ลุ่มหลง
  • วิชชา 3
  • ชาณุสโสณิเป็นพุทธมามกะ
  • 5. อนังคณสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน
  • บุคคล 4 ประเภท 
  • กิเลสเพียงดังเนิน 
  • อิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน