พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 21

เล่ม 38 ส่วน 21

  • 4. ปัจจุปปันนาตีตวาร   
  • 5. ปัจจุปปันนานาคตวาร   
  • 6. อตีตานาคตวาร  

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน