พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 3

เล่ม 25 ส่วน 3

 • 9. ปาปวรรค หมวดว่าด้วยบาป 
 • 1. จูเฬกสาฏกวัตถุ เรื่องพราหมณ์จูเฬกสาฎก 
 • 2. เสยยสกเถรวัตถุ เรื่องพระเสยยสกเถระ 
 • 3. ลาชเทวธีตาวัตถุ เรื่องลาชเทพธิดา 
 • 4. อนาถปิณฑิกเสฏฐิวัตถุ เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
 • 5. อสัญญตปริกขารภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุผู้ไม่เก็บรักษาบริขาร 
 • 6. พิฬารปทกเสฏฐิวัตถุ เรื่องพิฬารปทกเศรษฐี 
 • 7. มหาธนวาณิชวัตถุ เรื่องพ่อค้าผู้มีทรัพย์มาก 
 • 8. กุกกุฏมิตตเนสาทวัตถุ เรื่องนายพรานเนื้อชื่อกุกกุฏมิต 
 • 9. โกกสุนขลุททกวัตถุ เรื่องนายพรานสุนัขชื่อโกกะ 
 • 10. มณิการกุลุปกติสสเถรวัตถุ เรื่องพระติสสเถระผู้เข้าถึงตระกูลช่างแก้ว 
 • 11. ตโยชนวัตถุ เรื่องคน 3 จำพวก 
 • 12. สุปปพุทธสักกวัตถุ เรื่องเจ้าศากยะสุปปพุทธะ 
 • 10. ทัณฑวรรค หมวดว่าด้วยการลงทัณฑ์ 
 • 1. ฉัพพัคคิยภิกขุวัตถุ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ 
 • 2. ฉัพพัคคิยภิกขุวัตถุ เรื่องพระฉัพพัคคีย์ 
 • 3. สัมพหุลกุมารวัตถุ เรื่องเด็กชายหลายคน 
 • 4. โกณฑธานเถรวัตถุ เรื่องพระโกณฑธานเถระ 
 • 5. อุโปสถิกอิตถีวัตถุ เรื่องหญิงผู้รักษาอุโบสถศีล 
 • 6. อชครเปตวัตถุ เรื่องเปรตงูเหลือม 
 • 7. มหาโมคคัลลานเถรวัตถุ เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ 
 • 8. พหุภัณฑิกภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุผู้มีเครื่องใช้สอยมาก 
 • 9. สันตติมหามัตตวัตถุ เรื่องสันตติมหาอำมาตย์ 
 • 10. ปิโลติกติสสเถรวัตถุ เรื่องพระปิโลติกติสสเถระ 
 • 11. สุขสามเณรวัตถุ เรื่องสุขสามเณร 
 • 11. ชราวรรค หมวดว่าด้วยความชรา 
 • 1. วิสาขาสหายิกาวัตถุ เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา 
 • 2. สิริมาวัตถุ เรื่องนางสิริมา 
 • 3. อุตตราเถรีวัตถุ เรื่องพระอุตตราเถรี 
 • 4. อธิมานิกภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุผู้เข้าใจว่าตนสำเร็จ 
 • 5. ชนปทกัลยาณีรูปนันทาเถรีวัตถุ เรื่องพระรูปนันทาเถรีผู้งามในรัฐ 
 • 6. มัลลิกาเทวีวัตถุ เรื่องพระนางมัลลิกาเทวี 
 • 7. โลลุทายิเถรวัตถุ เรื่องพระโลลุทายีเถระ 
 • 8. ปฐมโพธิวัตถุ เรื่องเหตุการณ์คราวแรกตรัสรู้ 
 • 9. มหาธนเสฏฐิปุตตวัตถุ เรื่องบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก 
 • 12. อัตตวรรค หมวดว่าด้วยตน 
 • 1. โพธิราชกุมารวัตถุ เรื่องโพธิราชกุมาร 
 • 2. อุปนันทสักยปุตตเถรวัตถุ เรื่องพระอุปนันทศากยบุตรเถระ 
 • 3. ปธานิกติสสเถรวัตถุ เรื่องพระปธานิกติสสเถระ 
 • 4. กุมารกัสสปมาตาวัตถุ เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ 
 • 5. มหากาลอุปาสกวัตถุ เรื่องมหากาลอุบาสก 
 • 6. เทวทัตตวัตถุ เรื่องพระเทวทัต 
 • 7. สังฆเภทปริสักกนวัตถุ เรื่องความพยายามเพื่อทำลายสงฆ์ 
 • 8. กาลเถรวัตถุ เรื่องพระกาลเถระ 
 • 9. จูฬกาลอุปาสกวัตถุ เรื่องจูฬกาลอุบาสก 
 • 10. อัตตทัตถเถรวัตถุ เรื่องพระอัตตทัตถเถระ 
 • 13. โลกวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องโลก 
 • 1. ทหรภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุหนุ่ม 
 • 2. สุทโธทนวัตถุ เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะ 
 • 3. ปัญจสตวิปัสสกภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา 500 รูป 
 • 4. อภยราชกุมารวัตถุ เรื่องอภัยราชกุมาร 
 • 5. สัมมัชชนเถรวัตถุ เรื่องพระสัมมัชชนเถระ 
 • 6. อังคุลิมาลเถรวัตถุ เรื่องพระองคุลิมาลเถระ 
 • 7. เปสการธีตาวัตถุ เรื่องธิดานายช่างหูก 
 • 8. ติงสภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุ 30 รูป 
 • 9. จิญจมาณวิกาวัตถุ เรื่องนางจิญจมาณวิกา 
 • 10. อสทิสทานวัตถุ เรื่องอสทิสทาน 
 • 11. อนาถปิณฑิกปุตตกาลวัตถุ เรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
 • 14. พุทธวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้า 
 • 1. มารธีตาวัตถุ เรื่องธิดามาร 
 • 2. ยมกปาฏิหาริยวัตถุ เรื่องยมกปาฏิหาริย์  
 • 3. เอรกปัตตนาคราชวัตถุ เรื่องพญานาคชื่อเอรกปัตต์ 
 • 4. อานันทเถรปัญหวัตถุ เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ 
 • 5. อนภิรติภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุผู้ไม่ยินดี 
 • 6. อัคคิทัตตปุโรหิตวัตถุ เรื่องอัคคิทัตตปุโรหิต 
 • 7. อานันทเถรวัตถุ เรื่องพระอานนทเถระ 
 • 8. สัมพหุลภิกขุวัตถุ เรื่องภิกษุหลายรูป 
 • 9. กัสสปทสพลสุวัณณเจติยวัตถุ เรื่องพระเจดีย์ทองของพระกัสสปทศพล 
 • 15. สุขวรรค หมวดว่าด้วยความสุข 
 • 1. ญาติกลหวูปสมนวัตถุ เรื่องการระงับความทะเลาะของหมู่พระญาติ 
 • 2. มารวัตถุ เรื่องมาร 
 • 3. โกสลรัญโญปราชยวัตถุ เรื่องความพ่ายแพ้ของพระเจ้าโกศล 
 • 4. อัญญตรกุลทาริกาวัตถุ เรื่องสาวน้อยในตระกูลหนึ่ง 
 • 5. อัญญตรอุปาสกวัตถุ เรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่ง 
 • 6. ปเสนทิโกสลวัตถุ เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล 
 • 7. ติสสเถรวัตถุ เรื่องพระติสสเถระ 
 • 8. สักกวัตถุ เรื่องท้าวสักกะ 
 • 16. ปิยวรรค หมวดว่าด้วยสิ่งเป็นที่รัก 
 • 1. ตโยชนปัพพชิตวัตถุ เรื่องบรรพชิต 3 รูป 
 • 2. อัญญตรกุฏุมพิกวัตถุ เรื่องกุฎุมพีคนใดคนหนึ่ง 
 • 3. วิสาขาวัตถุ เรื่องนางวิสาขา 
 • 4. ลิจฉวีวัตถุ เรื่องเจ้าลิจฉวี 
 • 5. อนิตถิคันธกุมารวัตถุ เรื่องอนิตถิคันธกุมาร 
 • 6. อัญญตรพราหมณวัตถุ เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง 
 • 7. ปัญจสตทารกวัตถุ เรื่องเด็กน้อย 500 คน 
 • 8. อนาคามิเถรวัตถุ เรื่องพระอนาคามีเถระ 
 • 9. นันทิยวัตถุ เรื่องนายนันทิยะ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน