พระไตรปิฎก เล่ม 27 ส่วน 11

เล่ม 27 ส่วน 11

 • 8. อัฏฐกนิบาต 
 • 1. กัจจานิวรรค หมวดว่าด้วยนางกัจจานี 
 • 1. กัจจานิชาดก ว่าด้วยนางกัจจานี 
 • 2. อัฏฐสัททชาดก ว่าด้วยเสียงของบุคคลทั้ง 8 
 • 3. สุลสาชาดก ว่าด้วยนางสุลสาหญิงงามเมือง 
 • 4. สุมังคลชาดก ว่าด้วยนายสุมังคละ 
 • 5. คังคมาลชาดก ว่าด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าคังคมาละ 
 • 6. เจติยราชชาดก ว่าด้วยพระเจ้าเจติยราช 
 • 7. อินทริยชาดก ว่าด้วยอำนาจของอินทรีย์ 
 • 8. อาทิตตชาดก ว่าด้วยสิ่งของในเรือนที่ถูกไฟไหม้ 
 • 9. อัฏฐานชาดก ว่าด้วยสิ่งที่เป็ฯไปไม่ได้ 
 • 10. ทีปิชาดก ว่าด้วยเสือเหลือง 
 • 9. นวกนิบาต 
 • 1. คิชฌชาดก ว่าด้วยนกแร้ง 
 • 2. โกสัมพิยชาดก ว่าด้วยการทะเลาะกันในเมืองโกสัมพี 
 • 3. มหาสุวราชชาดก ว่าด้วยพญานกแขกเต้า 
 • 4. จูฬสุวรกราชชาดก ว่าด้วยพญานกแขกเต้าเรื่องสั้น 
 • 5. หริตจชาดก ว่าด้วยหริตจดาบสโพธิสัตว์ 
 • 6. ปทกุสลมาณวชาดก ว่าด้วยมาณพผู้ฉลาดในการสะกดรอย 9
 • 7. โลมสกัสสปชาดก ว่าด้วยโลมสกัสสปฤาษี 
 • 8. จักกวากชาดก ว่าด้วยนกจักรพาก 
 • 9. หลิททราคชาดก ว่าด้วยจิตกลับกลอกเหมือนผ้าย้อมด้วยขมิ้น 
 • 10. สมุคคชาดก ว่าด้วยหญิงในผอบแก้ว 9
 • 11. ปูติมังสชาดก ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกชื่อปูติมังสะ 
 • 12. ทัททรชาดก ว่าด้วยนกกระทา 9

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน