พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 8

เล่ม 13 ส่วน 8

 • รวมพระสูตรที่มีในคหปติวรรค   
 • 2. ภิกขุวรรค  หมวดว่าด้วยภิกษุ    
 • 1. จูฬราหุโลวาทสูตร  ว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุล สูตรเล็ก   
 • 1. ทรงสอนให้พิจารณากายกรรม  
 • 2. ทรงสอนให้พิจารณาวจีกรรม 
 • 3. ทรงสอนให้พิจารณามโนกรรม  
 • 2. มหาราหุโลวาทสูตร ว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุล สูตรใหญ่   
 • 1. ธาตุ 5  
 • 2. ภาวนาเสมอด้วยธาตุ 5  
 • 3. การเจริญภาวนา 6 อย่าง  
 • 4. อานาปานสติ 16 ขั้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน