พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 3

เล่ม 14 ส่วน 3

  • วาทะแสดงทิฏฐิเกี่ยวกับขันธ์ส่วนอดีต 16 (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                            
  • วาทะของพระพุทธองค์                                                                                                                                                                                                                                                            
  • 3. กินติสูตร ว่าด้วยภิกษุคิดอย่างไรในพระพุทธเจ้า                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 4. สามคามสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านสามคาม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน