พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 33

เล่ม 35 ส่วน 33

 • 18. ธัมมหทยวิภังค์ 
 • 1. สัพพสังคาหิกวาร 
 • 2. อุปปัตตานุปปัตติวาร 
 • 1. กามธาตุ
 • 2. รูปธาตุ 
 • 3. อรูปธาตุ 
 • 4. อปริยาปันนะ
 • 3. ปริยาปันนาปริยาปันนวาร 
 • 1. กามธาตุ
 • 2. รูปธาตุ 
 • 3. อรูปธาตุ 
 • 4. ปริยาปันนาปริยาปันนะ
 • 4. ธัมมหัสสนวาร 
 • 1. กามธาตุ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน