พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 22

เล่ม 14 ส่วน 22

  • 2. อานันทภัทเทกรัตตสูตร ว่าด้วยพระอานนท์แสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 3. มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร ว่าด้วยพระมหากัจจานะแสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 4. โลมสกังคิยภัทเทกรัตตสูตร ว่าด้วยทรงแสดงผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่พระโลมสกังคิยะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน