พระไตรปิฎก เล่ม 11 ส่วน 7

เล่ม 11 ส่วน 7

 • เรื่องการประพฤติทุจริต เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                             
 • การเจริญโพธิปักขิยธรรม                                                                                                                                                                                                                                                             
 • 5. สัมปสาทนียสูตร                                                                                                                                                                                                                                                              
 • การบันลือสีหนาทของพระสารีบุตร                                                                                                                                                                                                                                                             
 • เทศนาเรื่องกุศลธรรม                                                                                                                                                                                                                                                            
 • เทศนาเรื่องการบัญญัติอายตนะ                                                                                                                                                                                                                                                            
 • เทศนาเรื่องการก้าวลงสู่ครรภ์                                                                                                                                                                                                                                                            
 • เทศนาเรื่องอาเทสนาปาฏิหาริย์                                                                                                                                                                                                                                                            
 • เทศนาเรื่องทัสสนสมาบัติ                                                                                                                                                                                                                                                            
 • เทศนาเรื่องปุคคลบัญญัติ                                                                                                                                                                                                                                                            
 • เทศนาเรื่องปธาน                                                                                                                                                                                                                                                            
 • เทศนาเรื่องปฏิปทา                                                                                                                                                                                                                                                            
 • เทศนาเรื่องมารยาทการพูด เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                            
 • เทศนาเรื่องวิธีสั่งสอน                                                                                                                                                                                                                                                            
 • เทศนาเรื่องความหยั่งรู้การหลุดพ้นของบุคคลอื่น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน