พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 11

เล่ม 40 ส่วน 11

 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 6. สัมปยุตตวาร 
 • 1. ปัจจยานุโลม
 • 1. วิภังควาร  
 • เหตุปัจจัย
 • 2. สังขยาวาร  
 • สุทธนัย
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ 
 • 1. วิภังควาร  
 • นเหตุปัจจัย
 • 2. สังขยาวาร  
 • สุทธนัย
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • เหตุทุกนัย
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • นเหตุทุกนัย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน