พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 28

เล่ม 18 ส่วน 28

 • รวมพระสูตรที่มีในคามณิสังยุต
 • 9. อสังขตสังยุต
 • 1. ปฐมวรรค หมวดที่ 1
 • 1. กายคตาสติสูตร ว่าด้วยกายคตาสติ
 • 2. สมถวิปัสสนาสูตร ว่าด้วยสมถะและวิปัสสนา
 • 3. สวิตักกสวิจารสูตร ว่าด้วยสวิตักกสวิจารสมาธิ
 • 4. สุญญตสมาธิสูตร ว่าด้วยสุญญตสมาธิ
 • 5. สติปัฏฐานสูตร ว่าด้วยสติปัฏฐาน
 • 6. สัมมัปปธานสูตร ว่าด้วยสัมมัปปธาน
 • 7. อิทธิปาทสูตร ว่าด้วยอิทธิบาท
 • 8. อินทริยสูตร ว่าด้วยอินทรีย์
 • 9. พลสูตร ว่าด้วยพละ
 • 10. โพชฌังคสูตร ว่าด้วยโพชฌงค์
 • 11. มัคคังคสูตร ว่าด้วยองค์แห่งมรรค 
 • 2. ทุติยวรรค หมวดที่ 2
 • 1. อสังขตสูตร ว่าด้วยอสังขตธรรม
 • 2. อนตสูตร ว่าด้วยความไม่น้อมไป
 • 3-32. อนาสวาทิสูตร ว่าด้วยธรรมอันหาอาสวะมิได้เป็นต้น
 • 33. ปรายนสูตร ว่าด้วยธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้า

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน