พระไตรปิฎก เล่ม 4 ส่วน 2

เล่ม 4 ส่วน 2

 • ภิกษุปัญจวัคคีย์ทูลขอการบรรพชาอุปสมบท
 • อนัตตลักขณสูตร
 • ปัพพัชชากถา ว่าด้วยการบรรพชา
 • เรื่องยสกุลบุตร
 • เรื่องการบรรพชาของสหาย 4 คนของพระยสะ
 • เรื่องการบรรพชาของสหาย 50 คนของพระยสะ
 • มารกถา ว่าด้วยมาร
 • เรื่องส่งพระอรหันต์ 60 รูป ไปประกาศศาสนา
 • เรื่องมาร
 • ปัพพัชชูปสัมปทากถา 
 • ว่าด้วยการบรรพชาและอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์
 • เรื่องทรงอนุญาตภิกษุบรรพชาอุปสมบทให้กุลบุตร
 • ไตรสรณคมน์ ว่าด้วยการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
 • ทุติยมารกถา ว่าด้วยมาร เรื่องที่ 2
 • เรื่องทรงแนะวิธีให้ได้อนุตตรวิมุตติ
 • ภัททวัคคิยวัตถุ ว่าด้วยพระภัททวัคคีย์
 • เรื่องทรงแสดงธรรมโปรดภัททวัคคีย์ 30 คน

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน