พระไตรปิฎก เล่ม 4 ส่วน 11

เล่ม 4 ส่วน 11

 • อุโปสถขันธกะ
 • สันนิปาตานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตให้สงฆ์ประชุมกัน
 • เรื่องปริพาชกอัญเดียรถีย์
 • เรื่องพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐ
 • ทรงแสดงธรรมมีกถา
 • ทรงอนุญาตวันประชุม
 • เรื่องภิกษุประชุมนั่งนิ่ง
 • เรื่องทรงอนุญาตให้กล่าวธรรมในวันประชุม
 • ปาติโมกขุทเทสานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตปาติโมกขุทเทส
 • เรื่องพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัด
 • นิทานุทเทสวิภังค์
 • เรื่องภิกษุยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงทุกวัน
 • เรื่องทรงอนุญาตให้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงปักษ์ละครั้ง
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงแก่บริษัทเท่าที่มี
 • เรื่องทรงอนุญาตให้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงแก่ภิกษุผู้พร้อมเพรียง
 • เรื่องทรงอนุญาตความพร้อมเพรียงกำหนดอาวาสเดียว
 • มหากัปปินวัตถุ ว่าด้วยพระมหากัปปินเถระ
 • เรื่องมัททกุจฉิมฤคทายวัน
 • สีมานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตสีมา
 • สมมติสีมาและนิมิตแห่งสีมา
 • วิธีสมมติสีมา
 • กรรมวาจาสมมติสีมา
 • เรื่องสมมติสีมาใหญ่เกินขนาด
 • เรื่องสมมตินทีปารสีมา (สีมาคร่อมแม่น้ำ)
 • อุโปสถาคารกถา ว่าด้วยโรงอุโบสถ
 • เรื่องยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงตามบริเวณวิหาร
 • วิธีสมมติโรงอุโบสถและกรรมวาจาสมมติโรงอุโบสถ
 • เรื่องสมมติโรงอุโบสถ 2 แห่งในอาวาสเดียวกัน
 • วิธีถอนโรงบุโบสถและกรรมวาจาถอนโรงอุโบสถ
 • อุโปสถปมุขานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตพิ้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถ
 • เรื่องสมมติโรงอุโบสถเล็กเกินไป
 • วิธีสมมติและกรรมวาจาสมมติพื้นที่ด้านในอุโบสถ
 • เรื่องภิกษุนวกะลงประชุมก่อน
 • ทรงอนุญาตให้ภิกษุหลยวัดทำอุโบสถร่วมกัน
 • อวิปปวาสสีมานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร
 • เรื่องกรุงราชคฤห์
 • วิธีสมมติและกรรมวาจาสมมติแดนไม่อยู่ปรารศจากจีวร
 • เรื่องสมมติแดนไม่อยู่ปราศจากจีวร
 • วิธีสมมติและกรรมวาจาสมมติจีวราวิปปวาสสีมา
 • เว้นบ้านและอุปจารบ้าน
 • สีมาสมูหนนา ว่าด้วยการถอนสีมา
 • เรื่องสมมติสมานสังวาสสีมาก่อน
 • วิธีถอนและกรรมวาจาถอนแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวร
 • เรื่องถอนสมานสังวาสสีมาภายหลัง
 • วิธีถอนและกรรมวาจาถอนสมานสังวาลสีมา
 • คามสีมาทิ ว่าด้วยคามสีมา เป็นต้น
 • อพัทรสีมา
 • เรื่องอุทกุกเขปสีมาในแม่น้ำ เป็นต้น
 • เรื่องสีมาคาบเกี่ยว
 • สมมติสีมาทับสีมา
 • อุโปสถเภทาทิ ว่าด้วยประเภทแห่งวันอุโบสถ เป็นต้น
 • เรื่องอาการที่ทำอุโบสถ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน