พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 8

เล่ม 1 ส่วน 8

 • เรื่องไม่ใช่เจ้าของ ๗ เรื่อง      
 • เรื่องยืมไม้ของสงฆ์ ๑ เรื่อง      
 • เรื่องลักน้ำของสงฆ์ ๑ เรื่อง      
 • เรื่องลักดินของสงฆ์ ๑ เรื่อง      
 • เรื่องลักหญ้าของสงฆ์ ๒ เรื่อง      
 • เรื่องลักเสนาสนะของสงฆ์ ๗ เรื่อง      
 • เรื่องของมีเจ้าของไม่ควรนำไปใช้ ๑ เรื่อง      
 • เรื่องของมีเจ้าของควรขอยืม ๑ เรื่อง      
 • เรื่องภิกษุณีชาวกรุงจำปา ๑ เรื่อง      
 • เรื่องภิกษุณีชาวกรุงราชคฤห์ ๑ เรื่อง      
 • เรื่องพระอัชชุกะชาวกรุงเวสาลี ๑ เรื่อง      
 • เรื่องทารกชาวกรุงพาราณสี ๑ เรื่อง      
 • เรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพี ๑ เรื่อง      
 • เรื่องสัทธิวิหาริกของพระทัฬหิกะกรุงสาคละ ๑ เรื่อง      
 • ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ 
 • ว่าด้วยการพรากกายมนุษย์       
 • เรื่องหมู่ภิกษุผู้เจริญอสุภกัมมัฏฐานกับตาเถนมิคลัณฑิกะ      
 • ทรงแสดงอานาปานสติสมาธิกถา      
 • อานาปานสติ ๑๖ ขั้น      
 • ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท      
 • พระบัญญัติ 
 • ไม้ชำระฟัน
 • ต้นไม้เจ้าป่า
 • ทรัพย์ที่มีผู้นำไป
 • ทรัพย์ที่เขาฝากไว้
 • ด่านภาษี
 • สัตว์มีชีวิต
 • สัตว์ไม่มีเท้า
 • สัตว์ ๒ เท้า
 • สัตว์ ๔ เท้า
 • สัตว์มีเท้ามาก
 • ภิกษุผู้สั่ง
 • ภิกษุผู้รับของฝาก
 • การชักชวนกันไปลัก
 • การนัดหมาย
 • การทำนิมิต
 • การสั่ง

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน