พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 5

เล่ม 2 ส่วน 5

 • สัพพัสสสิกขาบท ว่าด้วยการเก็บสันถัตไว้ 6 ปี 
 • เรื่องภิกษุหลายรูป
 • เรื่องภิกษุเป็นไข้
 • วิธีสมมติสันถัต
 • นิสีทนสันถตสิกขาบท ว่าด้วยการทำสันถัตสำหรับรองนั่ง 
 • เรื่องพระอุปเสนวังคันตบุตร
 • พุทธประเพณี
 • เอฬกโลมสิกขาบท ว่าด้วยการรับขนเจียม 
 • เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งรับขนเจียมระหว่างทาง
 • วิธีสละขนเจียมที่เป็นนิสสัคคีย์
 • เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท ว่าด้วยการให้ซักขนเจียม 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน