พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 18

เล่ม 2 ส่วน 18

 • นาวาภิรูหนสิกขาบท ว่าด้วยการโดยสารเรือลำเดียวกัน 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป
 • ทรงอนุญาตให้โดยสารเรือลำเดียวกันข้ามฟาก
 • ปริปาจิตสิกขาบท ว่าด้วยการฉันบิณฑบาตที่ภิกษุณีแนะนำให้จัดเตรียม 
 • เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
 • ทรงอนุญาตให้ฉันบิณฑบาตที่คฤหัสถ์ปรารภไว้ก่อน
 • รโหนิสัชชสิกขาบท ว่าด้วยการนั่งในที่ลับ 
 • เรื่องพระอุทายี
 • รวมสิกขาบทที่มีในโอวาทวรรค
 • โภชนวรรค หมวดว่าด้วยโภชนะ
 • อาวสถปิณฑสิกขาบท ว่าด้วยการฉันภัตตาหารในที่พักแรม 
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • เรื่องพระสารีบุตร
 • ทรงอนุญาตภิกษุเป็นไข้ให้ฉันอาหารในที่พักแรมได้

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน