พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 12

เล่ม 1 ส่วน 12

 • เรื่องพรรณนานรก 3 เรื่อง
 • เรื่องต้นไม้ที่เมืองอาฬวี 3 เรื่อง 
 • เรื่องเผาป่า 3 เรื่อง  
 • เรื่องไม่ให้ลำบาก 1 เรื่อง   
 • เรื่องไม่ทำตามท่าน 1 เรื่อง  
 • เรื่องไม่ให้ดื่มเปรียง 1 เรื่อง   
 • เรื่องให้ดื่มยาโลณโสวีรกะ 1 เรื่อง  
 • ปาราชิกสิกขาบทที่ 4 ว่าด้วยการกล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม       
 • เรื่องภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา    
 • ภิกษุต่างทิศมาเข้าเฝ้า      
 • พุทธประเพณี      
 • มหาโจร 5 จำพวก     
 • เรื่องภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุ      
 • สุทธิกวารกถา 
 • สุทธิกฌาน      
 • ปฐมฌาน
 • ทุติยฌาน ตติยฌานและจตุตถฌาน
 • สิทธิกวิโมกข์      
 • สุญญตวิโมกข์ อนิมิตตวิโมกข์และอัปปณิหิตวิโมกข์      
 • สุทธิกสมาธิ      
 • สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิและอัปปณิหิตสมาธิ  
 • สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิและอัปปณิหิตสมาธิ
 • สุทธิกสมาบัติ      
 • สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติและอัปปณิหิตสมาบัติ      
 • สุทธิกญาณทัสสนะ   
 • วิชชา 3  
 • สุทธิกมัคคภาวนา      
 • สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 และอิทธิบาท 4  
 • อินทรีย์ 5 และพละ 5    
 • โพชฌงค์ 7      
 • อริยมรรคมีองค์ 8  
 • สุทธิกอริยผล
 • สุทธิกกิเลสปหาน   
 • สุทธิจิตตวินีวรณะ     
 • ขัณฑจักร  
 • พัทธจักร 
 • พัทธจักร เอกมูลกนัย 
 • พัทธจักร สัพพมูลกนัย  
 • วัตตุกามวารกถา 
 • ขัณฑจักรแห่งอมูลกนัย      
 • วัตถุวิสารกะ      
 • พัทธจักร เอกมูลกนัย แห่งวัตถุวิสารกะ
 • หัวข้อแห่งพัทธจักรที่ท่านย่อไว้ 
 • ขัณฑจักรทุมูลกนัย แห่งวัตถุวิสารกะ  
 • พัทธจักร ทุมูลกนัยแห่งวัตถุวิการก

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน