พระไตรปิฎก เล่ม 6 ส่วน 19

เล่ม 6 ส่วน 19

 • อธิกรณะ ว่าด้วยอธิกรณ์ 4 อย่าง
 • เรื่องภิกษุและภิกษุณีวิวาทกัน
 • วิวาทาธิกรณ์
 • อนุวาทาธิกรณ์
 • อาปัตตาธิกรณ์
 • กิจจาธิกรณ์
 • มูลแห่งวิวาทาธิกรณ์ 
 • วิวาทมูล 6
 • อกุศลมูล 3 
 • กุศลมูล 3 
 • มูลแห่งอนุวาทาธิกรณ์ 
 • อนุวาทมูล 6 
 • อกุศลมูล 3 
 • กุศลมูล 3 
 • กาย 
 • วาจา 
 • มูลแห่งอาปัตตาธิกรณ์ 
 • มูลแห่งกิจจาธิกรณ์ 
 • วิวาทาธิกรณ์ 
 • อนุวาทาธิกรณ์ 
 • อาปัตตาธิกรณ์ 
 • อธิกรณวูปสมนสมถะ ว่าด้วยความสงบระงับอธิกรณ์ 
 • สัมมุขาวินัย 
 • วิวาทาธิกรณ์ระงับด้วยสมถะ 2 อย่าง

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน