พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 17

เล่ม 7 ส่วน 17

 • ภิกขุนีขันธกะ   
 • ปฐมภาณวาร  
 • มหาปชาปติโคตมีวัตถุ ว่าด้วยเรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี
 • อัฏฐครุธัมมะ ว่าด้วยครุธรรม 8 ข้อ
 • ภิกขุนีอุปสัมปทานุชานนะ ว่าด้วยทรงอนุญาตให้อุปสมบทภิกษุณี
 • พระนางมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลขอพร
 • พระนางมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลถามถึงสิกขาบท
 • ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย 8 ประการ
 • ทรงอนุญาตให้ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง
 • ทรงอนุญาตให้ภิกษุณีรับอาบัติของกันและกัน
 • ทรงอนุญาตให้ทำกรรม เป็นต้น
 • ทุติยภาณวาร 
 • ภิกษุณีแสดงอวัยวะอวดภิกษุณี 
 • ภิกษุณีแสดงอวัยวะอวดภิกษุ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน