พระไตรปิฎก เล่ม 3 ส่วน 3

เล่ม 3 ส่วน 3

  • สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 4 ว่าด้วยการเรียกภิกษุณีที่ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมเข้าหมู่
  • เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
  • สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 5 ว่าด้วยการรับโภชนะจากมือชายผู้กำหนัด
  • เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา 
  • สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 6 ว่าด้วยการส่งเสริมภิกษุณีให้รับโภชนะจากมือชายผู้กำหนัด 
  • เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา 
  • สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 7 ว่าด้วยการบอกคืนพระรัตนตรัย  
  • เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
  • สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ 8 ว่าด้วยภิกษุณีโกรธเพราะถูกตัดสินให้แพ้คดีในอธิกรณ์
  • เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน