พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 2

เล่ม 13 ส่วน 2

  • 2. อัฏฐกนาครสูตร ว่าด้วยธรรมเทศนาที่อัฏฐกนคร  
  • 1. รูปฌาน 4 
  • 2. อัปปมัญญา 4  
  • 3. อรูปฌาน 3 
  • 4. ทสมคหบดีเลื่อมใสท่านพระอานนท์ 
  • 3. เสขปฏิปทาสูตร ว่าด้วยข้อปฎิบัติของพระเสขะ  
  • 1. สัทธรรม 7 ประการ 
  • 2. อุปมาด้วยฟองไข่ที่แม่ไก่นอนกก  
  • 3. ผู้เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ  
  • 4. โปตลิยสูตร ว่าด้วยคหบดีชื่อโปตลิยะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน