พระไตรปิฎก เล่ม 41 ส่วน 2

เล่ม 41 ส่วน 2

  • 2. สังขยาวาร  
  • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
  • 1. วิภังควาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน