พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 2

เล่ม 14 ส่วน 2

 • ความพยายามที่ไร้ผล ความเพียรที่ไร้ผล 10 ประการ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                            
 • สิกขาและสาชีพของภิกษุ                                                                                                                                                                                                                                                            
 • ปฐมฌาน                                                                                                                                                                                                                                                            
 • ทุติยฌาน                                                                                                                                                                                                                                                            
 • ตติฌาน                                                                                                                                                                                                                                                            
 • จตุตถฌาน                                                                                                                                                                                                                                                            
 • 2. ปัญจัตตยสูตร ว่าด้วยความเห็นผิด 5 ประการ 3 หมวด                                                                                                                                                                                                                                                             
 • วาทะเกี่ยวกับขันธ์ส่วนอนาคต                                                                                                                                                                                                                                                            
 • สัญญีวาทะ                                                                                                                                                                                                                                                            
 • อสัญญีวาทะ                                                                                                                                                                                                                                                            เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ                                                                                                                                                                                                                                                            
 • อุจเฉทวาทะ                                                                                                                                                                                                                                                            
 • วาทะแสดงทิฏฐิเกี่ยวกับขันธ์ส่วนอดีต 16

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน