พระไตรปิฎก เล่ม 36 ส่วน 1

เล่ม 36 ส่วน 1

 • ธาตุกถา  
 • อุทเทส 
 • 1. นยมาติกา 2 (14 นัย)
 • 2. อัพภันตรมาติกา (22 นัย) 
 • 3. นยมุขมาติกา (4 นัย)
 • 4. ลักขณมาติกา (2 ลักษณะ)  
 • 5. พาหิรมาติกา
 • 1. ปฐมนัย  
 • 1. สังคหาสังคหปทนิทเทส 
 • 1. ขันธ์  
 • เอกมูลกนัย 
 • ทุกมูลกนัย 
 • ติกมูลกนัย 
 • จตุกกนัย 
 • ปัญจกมูลกนัย 
 • 2. อายตนะ  
 • เอกมูลกนัย 
 • ทุกมูลกนัย 
 • ทวาทสกนัย 
 • 3. ธาตุ  
 • เอกมูลกนัย 
 • ทุกมูลกนัย 
 • อัฏฐารสกนัย 
 • 4. สัจจะ 
 • เอกมูลกนัย 
 • ทุกมูลกนัย 
 • ติกมูลกนัย 
 • จตุกกมูลกนัย
 • 5. อินทรีย์ 
 • เอกมูลกนัย 
 • ทุกมูลกนัย 
 • พาวีสติมูลกนัย
 • 6. ปฏิจจสมุปบาท เป็นต้น  
 • 7. ติกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน