พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 43

เล่ม 38 ส่วน 43

  • 5. ปหีนวาร (ต่อ)
  • 6. อุปปัชชหนวาร 
  • 7. ธาตุปุจฉาวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน