พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 15

เล่ม 20 ส่วน 15

  • 4. สรภสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อว่าสรภะ
  • 5. เกสปุตติสูตร ว่าด้วยกาลามะชาวเกสปุตตนิคม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน