พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 27

เล่ม 44 ส่วน 27

 • 13. เกนจิวิญเญยยทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 14. อาสวทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 15.สาสวทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 16.อาสวสัมปยุตตทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 17. อาสวสาสวทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 18. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 19. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ     
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 20-54. สัญโญชนทุกะ เป็นต้น    
 • 55. สารัมมณทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน