พระไตรปิฎก เล่ม 38 ส่วน 11

เล่ม 38 ส่วน 11

  • 6. อตีตานาคตวาร  
  • 2. ปวัตติวาร 
  • 2นิโรธวาร 
  • 1. ปัจจุปปันนวาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน