พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 13

เล่ม 12 ส่วน 13

  • เหตุผลของการอยู่ป่า  
  • เหตุผลการอยู่อาศัยบ้านเป็นต้น  
  • 8. มธุปิณฑิกสูตร ว่าด้วยธรรมเทศนาอันไพเราะ   
  • ตอบปัญหาทัณฑปาณิ  
  • ทรงแสดงอุทเทส  
  • พระมหากัจจานะอธิบายอุทเทส  
  • ทรงสรรเสริญพระมหากัจจานะ 
  • 9. เทวธาวิตักกสูตร ว่าด้วยวิตก 2 ประเภท   
  • อกุลศลวิตก 3 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน