พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 32

เล่ม 37 ส่วน 32

 • 6. รูปังสเหตุกันติกถา (161) ว่าด้วยรูปมีเหตุ 
 • 7. รูปังกุสลากุสลันติกถา (162) ว่าด้วยรูปเป็นกุศลและอกุศล 
 • 8. รูปังวิปาโกติกถา (163) ว่าด้วยรูปเป็นวิบาก 
 • 9. รูปังรูปาวจรารูปาวจรันติกถา (164) ว่าด้วยรูปเป็นรูปาวจรและอรูปาวจร 
 • 10. รูปราโครูปธาตุปริยาปันโนติอาทิกถา (165) ว่าด้วยรูปราคะนับเนื่องในรูปธาตุ เป็นต้น 
 • 17. สัตตรสมวรรค 
 • 1. อัตถิอรหโตปุญญูปจโยติกถา (166) ว่าด้วยพระอรหันต์มีการสั่งสมบุญ 
 • 2. นัตถิอรหโตอกาลมัจจูติกถา (167) ว่าด้วยพระอรหันต์ไม่มีอกาลมรณะ  
 • 3. สัพพมิทังกัมมโตติกถา (168) ว่าด้วยสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะกรรม 
 • 4. อินทริยพัทธกถา (169) ว่าด้วยสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์ 
 • 5. ฐเปตวาอริยมัคคันติกถา (170) ว่าด้วยการยกเว้นอริยมรรค 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน