พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 2

เล่ม 37 ส่วน 2

  • 6. โอปัมมสังสันทนะ 
  • ว่าด้วยการเทียบเคียงโดยข้ออุปมา 
  • 7. จตุกกนยสังสันทนะ 
  • ว่าด้วยการเทียบเคียงโดยนัย 4 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน