พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 14

เล่ม 22 ส่วน 14

 • 8. สารัชชสูตร ว่าด้วยความครั่นคร้ามและความแกล้วกล้า
 • 9. อุทายีสูตร ว่าด้วยพระอุทายี
 • 10. ทุปปฏิวิโนทยสูตร ว่าด้วยธรรมที่บรรเทาได้ยาก
 • 2. อาฆาตวรรค หมวดว่าด้วยอาฆาต
 • 1. ปฐมอาฆาตปฏิวินยสูตร ว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาต สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยอาฆาตปฏิวินยสูตร ว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาต สูตรที่ 2
 • 3. สากัจฉสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ควรสนทนาด้วย
 • 4. อาชีวสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ควรแก่สาชีพ1
 • 5. ปัญหาปุจฉาสูตร ว่าด้วยการถามปัญหา
 • 6. นิโรธสูตร ว่าด้วยนิโรธ
 • 7. โจทนาสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้เป็นโจทก์1

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน