พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 16

เล่ม 21 ส่วน 16

  • 7. วัสสการสูตร ว่าด้วยวัสสการพราหมณ์
  • 8. อุปกสูตร ว่าด้วยอุปกมัณฑิกาบุตร
  • 9. สัจฉิกรณียสูตร ว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้แจ้ง
  • 10. อุโปสถสูตร ว่าด้วยทรงสรรเสริญภิกษุในวันอุโบสถ
  • 5. มหาวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่
  • 1. โสตานุคตสูตร ว่าด้วยธรรมที่เข้าถึงโสตประสาท
  • 2. ฐานสูตร ว่าด้วยฐานะที่พึงรู้ด้วยฐานะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน