พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 19

เล่ม 18 ส่วน 19

 • 3. อัฏฐสตปริยายวรรค หมวดว่าด้วยบรรยาย 108 ประการ
 • 1. สีวกสูตร ว่าด้วยสีวกปริพาชก
 • 2. อัฏฐสตสูตร ว่าด้วยเวทนา 108 ประการ
 • 3. อัญญตรภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่ง
 • 4. ปุพพสูตร ว่าด้วยพระดำริก่อนตรัสรู้
 • 5. ญาณสูตร ว่าด้วยญาณ
 • 6. สัมพหุลภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุหลายรูป
 • 7. ปฐมสมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ 1
 • 8. ทุติยสมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ 2
 • 9. ตติยสมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ 3
 • 10. สุทธิกสูตร ว่าด้วยเวทนาล้วนๆ
 • 11. นิรามิสสูตร ว่าด้วยปีติและสุขที่มีอามิสและไม่มีอามิส
 • 3. มาตุคามสังยุต
 • 1. ปฐมเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยเปยยาล หมวดที่ 1
 • 1. มาตุคามสูตร ว่าด้วยมาตุคามที่ไม่น่าพอใจและน่าพอใจของบุรุษ
 • 2. ปุริสสูตร ว่าด้วยบุรุษที่ไม่น่าพอใจและน่าพอใจของมาตุคาม
 • 3. อาเวณิกทุกขสูตร ว่าด้วยความทุกข์ส่วนตัวของมาตุคาม
 • 4. ตีหิธัมเมหิสูตร ว่าด้วยธรรม 3 ประการ
 • 5. โกธนสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มักโกรธ
 • 6. อุปนาหีสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มักผูกโกรธ
 • 7. อิสสุกีสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มักริษยา
 • 8. มัจฉรีสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มักตระหนี่
 • 9. อติจารีสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มักประพฤตินอกใจ
 • 10. ทุสสีลสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้ทุศีล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน