พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 28

เล่ม 14 ส่วน 28

  • 11. สัจจวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกสัจจะ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • อริยมรรคมีองค์ 8                                                                                                                                                                                                                                                           
  • 12. ทักขิณาวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกทักษิณาทาน                                                                                                                                                                                                                                                             
  • การถวายทานเจาะจงบุคคล 14 ประการ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • การถวายทานในสงฆ์ 7 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน