พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 5

เล่ม 10 ส่วน 5

  • ปฏิจจสมุปบาท (ต่อ) 
  • บัญญัติอัตตา 
  • ไม่บัญญัติอัตตา 
  • ความเห็นว่าเป็นอัตตา 
  • วิญญาณฐิติ 7 ประการ 
  • วิโมกข์ 8 ประการ 
  • 3. มหาปรินิพพานสูตร  
  • วัสสการพราหมณ์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน