พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 21

เล่ม 25 ส่วน 21

 • 5. สีลสัมปันนสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีล 
 • 6. ตัณหุปปาทสูตร ว่าด้วยที่เกิดตัณหา 
 • 7. สพรหมกสูตร ว่าด้วยมารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร 
 • 8. พหุการสูตร ว่าด้วยผู้มีอุปการะมาก 
 • 9. กุหสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้หลอกลวง 
 • 10. นทีโสตสูตร ว่าด้วยกิเลสเปรียบด้วยกระแสน้ำ 
 • 11. จรสูตร ว่าด้วยอิริยาบถเดิน 
 • 12. สัมปันนสีลสูตร ว่าด้วยผู้มีศีลสมบูรณ์ 
 • 13. โลกสูตร ว่าด้วยโลก 
 • สุตตนิบาต 
 • 1. อุรควรรค หมวดว่าด้วยการกำจัดกิเลสดุจงูลอกคราบ 
 • 1. อุรคสูตร ว่าด้วยการกำจัดกิเลสดุจงูลอกคราบ  
 • 2. ธนิยสูตร ว่าด้วยการโต้ตอบระหว่างนายธนิยะกับพระพุทธเจ้า

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน