พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 18

เล่ม 33 ส่วน 18

  • 7. มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทาน (ต่อ) ประวัติในอดีตชาติของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี 
  • 8. เขมาเถริยาปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเขมาเถรี 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน