พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 31

เล่ม 37 ส่วน 31

 • 6. ชรามรณกถา (150) ว่าด้วยชรามรณะ 
 • 7. สัญญาเวทยิตกถา (151) ว่าด้วยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 
 • 8. ทุติยสัญญาเวทยิตกถา (152) ว่าด้วยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติที่ 2 
 • 9. ตติยสัญญาเวทยิตกถา (153) ว่าด้วยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติที่ 3 
 • 10. อสัญญสัตตูปิกากถา (154) ว่าด้วยสมาบัติที่เป็นเหตุให้เข้าถึงภพแห่งอสัญญสัตว์ 
 • 11. กัมมูปจยกถา (155) ว่าด้วยกรรมที่สั่งสม 
 • 16. โสฬสมวรรค 
 • 1. นิคคหกถา (156) ว่าด้วยการข่มจิต 
 • 2. ปัคคหกถา (157) ว่าด้วยการบังคับจิต 
 • 3. สุขานุปปทานกถา (158) ว่าด้วยการมอบสุข 
 • 4. อธิคัยหมนสิการกถา (159) ว่าด้วยมนสิการรวบยอด 
 • 5. รูปังเหตูติกถา (160)  ว่าด้วยรูปเป็นเหตุ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน