พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 23

เล่ม 19 ส่วน 23

 • 3. อโยคุฬวรรค หมวดว่าด้วยอุปมาด้วยก้อนเหล็กที่ถูกไฟเผา
 • 1. มัคคสูตร ว่าด้วยทางแห่งการเจริญอิทธิบาท
 • 2. อโยคุฬสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยก้อนเหล็กที่ถูกไฟเผา
 • 3. ภิกขุสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้ภิกษุได้วิมุตติ
 • 4. สุทธิกสูตร ว่าด้วยอิทธิบาทล้วน
 • 5. ปฐมผลสูตร ว่าด้วยผลแห่งการเจริญอิทธิบาท สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยผลสูตร ว่าด้วยผลแห่งการเจริญอิทธิบาท สูตรที่ 2
 • 7. ปฐมอานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์ สูตรที่ 1 
 • 8. ทุติยอานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์ สูตรที่ 2 
 • 9. ปฐมภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุ สูตรที่ 1
 • 10. ทุติยภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุ สูตรที่ 2
 • 11. โมคคัลลานสูตร ว่าด้วยพระโมคคัลลานะ
 • 12. ตถาคตสูตร ว่าด้วยพระตถาคต
 • 4. คังคาเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล
 • 1-12. คังคานทีอาทิสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน เป็นต้น
 • อัปปมาทวรรคพึงให้พิสดาร
 • พลกรณียวรรคพึงให้พิสดาร
 • เอสนาวรรคพึงให้พิสดาร
 • 8. โอฆวรรค หมวดว่าด้วยโอฆะ
 • 1-10. โอฆาทิสูตร ว่าด้วยโอฆะ เป็นต้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน