พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 15

เล่ม 45 ส่วน 15

 • 7. สัปปัจจยทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 9. สนิทัสสนทุกะ    
 • 1. กุสลติกะ  
 • 11. รูปีทุกะ    
 • 1. กุสลติกะ  
 • 12. โลกิยทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ  
 • 13. เกนจิวิญเญยยทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 14. อาสวทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 15. สาสวทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 16. อาสวสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 17. อาสวสาสวทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 19. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ  
 • 20. สัญโญชนทุกะเป็นต้น  
 • 1. กุสลติกะ  
 • 55. สารัมมณทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ 
 • 56. จิตตทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 57. เจตสิกทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 58. จิตตสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 59. จิตตสังสัฏฐทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 60. จิตตสมุฏฐานทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 61. จิตตสหภูทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 62. จิตตานุปริวัตติทุกะ 
 • 1. กุสลติกะ  
 • 63. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ  
 • 64. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 65. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ 
 • 1. กุสลติกะ  
 • 66. อัชฌัตติกทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 67. อุปาทาทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 68. อุปาทินนทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 69. ทวิโคจฉกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 83. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ  
 • 84. ภาวนายปหาตัพพทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ  
 • 85. ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ  
 • 86. ภาวนายปหาตัพพเหตุกทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ  
 • 87. สวิตักกทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 88. สวิจารทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 89. สัปปีติทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 90. ปีติสหคตทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 91. สุขสหคตทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 92. อุเปกขาสหคตทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน