พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 26

เล่ม 29 ส่วน 26

  • ว่าด้วยกิเลส 
  • ว่าด้วยการพูดเลียบเคียง
  • ว่าด้วยผู้ไม่โอ้อวด
  • ว่าด้วยการกล่าววาจามุ่งได้
  • ว่าด้วยความคะนอง 3 อย่าง
  • ว่าด้วยมุสาวาท

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน