พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 1

เล่ม 10 ส่วน 1

  • 1. มหาปทานสูตร  
  • เรื่องเกี่ยวกับปุพเพนิวาส 
  • พระประวัติของพระวิปัสสีพุทธเจ้า 
  • กฏธรรมดาของพระโพธิสัตว์ 16 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน