พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 33

เล่ม 13 ส่วน 33

  • 1. เรื่องวรรณะ 4 จำพวก (ต่อ) 
  • 2. วรรณะ 4 จำพวกในอดีต 
  • 4. โฆฏมุขสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโฆฏมุขะ  
  • 1. บุคคล 4 ประเภท  
  • 2. บริษัท 2 จำพวก  
  • 3. ติตถิยวัตร 
  • 4. พระพุทธคุณ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน