พระไตรปิฎก เล่ม 34 ส่วน 16

เล่ม 34 ส่วน 16

 • ปัญจกนิทเทส 
 • ฉักกนิทเทส 
 • สัตตกนิทเทส 
 • อัฏฐกนิทเทส  
 • นวกนิทเทส 
 • ทสกนิทเทส 
 • เอกาทสกนิทเทส 
 • 3.นิกเขปกัณฑ์ 
 • ติกนิกเขปะ 
 • 1.กุสลติกะ
 • 2.เวทนาติกะ
 • 3.วิปากติกะ 
 • 4.อุปาทินนติกะ
 • 5.สังกิลิฏฐติกะ
 • 6.วิตักกติกะ 
 • 7.ปีติติกะ
 • 8.ทัสสนติกะ 
 • 9.ทัสสนเหตุติกะ
 • 10.อาจยคามิติกะ
 • 11.เสกขติกะ 
 • 12.ปริตตติกะ
 • 13.ปริตตารัมมณติกะ
 • 14.หีนติกะ
 • 15.มิจฉัตตติกะ
 • 16.มัคคารัมมณติกะ
 • 17.อุปปันนติกะ
 • 18.อดีตติกะ 
 • 19.อดีตารัมมณติกะ
 • 20.อัชฌัตตติกะ
 • 21.อัชฌัตตารัมมณติกะ 
 • 22.สนิทัสสนติกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน