พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 30

เล่ม 40 ส่วน 30

  • 1. วิภังควาร (ต่อ) 
  • 2. สังขยาวาร 
  • 2. ปัจจยปัจจนียะ 
  • 2. สังขยาวาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน