พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 18

เล่ม 23 ส่วน 18

  • 2. ทุติยปัณณาสก์
  • 1. โคตมีวรรค หมวดว่าด้วยพระนางปชาบดีโคตมี 
  • 1. โคตมีสูตร ว่าด้วยพระนางปชาบดีโคตมีทูลขออุปสมบท
  • 2. โอวาทสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้จะสอนภิกษุณี
  • 3. สังขิตตสูตร ว่าด้วยลักษณะธรรมวินัยโดยย่อ
  • 4. ทีฆชาณุสูตร ว่าด้วยโกฬิยบุตรชื่อว่าทีฆชาณุ
  • 5. อุชชยสูตร ว่าด้วยอุชชยพราหมณ์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน