พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 3

เล่ม 32 ส่วน 3

  • 2. มหาโมคคัลลานเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมหาโมคคัลลานเถระ 
  • 3. มหากัสสปเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมหากัสสปเถระ 
  • 4. อนุรุทธเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอนุรุทธเถระ 
  • 5. ปุณณมันตานีปุตตเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุณณมันตานีบุตรเถระ 
  • 6. อุปาลิเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุบาลีเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน